Početna Osnovne studijeOdeljenje za novinarstvo i komunikologijuPrva godina studijaMedijski sistem Srbije

Print This Page

Medijski sistem Srbije

 • Studijski program: Osnovne akademske studije novinarstva
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: doc. dr Veljanovski M. Rade(predavanja), saradnik u nastavi Gligorijević Milena (vežbe)
 • Broj ESPB: 5
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 2  vežbe: 1
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa pojmom medijski sistem i konkretno sa osnovnim karakteristikama i elementima medijskog sistema Srbije. To znači da studenti treba da steknu uvid u klasifikaciju medija u našoj zemlji po: načinu pripreme i distribuciji sadržaja, vlasničkoj strukturi, sadržinsko-programskom profilu, učestalosti objavljivanja i teritorijalnom pokrivanju. Predavanja će obuhvatiti i elementarne pojmove i znanja iz zakonske regulative, kao i iz medijske deregulacije i samoregulacije. Kurs će obuhvatiti i relacije između medijskog sistema i ostalih društvenih podsistema, kao što su politika, ekonomija, kultura. Medijski sistem Srbije nužno je posmatrati u procesu promena koje se u njemu događaju, dakle kao medijski sistem u tranziciji, o čemu studenti treba da steknu određena znanja.

Ishod Predmeta

Studenti treba da budu osposobljeni da razlikuju medijske sisteme i da u okviru te klasifikacije odrede mesto medijskog sistema Srbije. Na osnovu stečenog znanja oni treba da budu u stanju da prepoznaju sve karakteristike medijskog sistema Srbije da uoče uzročno-posledične veze između Medijskog sistema i ostalih društvenih podsistema i da te pojave posmatraju i analiziraju u razvojnom procesu. Konkretno, studenti treba da znaju koji mediji postoje u Srbiji, a sve najvažnije da nabroje, objasne njihove karakteristike: način rada, programsku koncepciju, vlasničku strukturu.

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:


Medijski sistem – definicija i elementi medijskog sistema, Osnovne karakteristike medijskog sistema Srbije – medijski sistem u tranziciji, Novinske agencije, štampa, internet u Srbiji, Radiodifuzija / radio i televizija, Javni radiodifuzni servis (RTS / RTV): osnivanje, finansiranje, programske funkcije, javna kontrola, javni interes, Pravila u medijskoj sferi: medijski zakoni u Srbiji, Pravila u medijskoj sferi: medijski kodeksi u Srbiji, Mediji i politika: međusobni odnosi medija i političkih institucija, stranaka i nosilaca javnih funkcija, Mediji i ekonomija: medijsko tržištere, reklamiranje, uticaj biznisa, odnosi između medija i njihovih vlasnika, Medijski sistem i strukovna udruženja u Srbiji: medijski i novinarski savezi, organizacije, udruženja, sindikati, Medijski sistemi autonomnih pokrajina: stanje, problemi, javni interes, Lokalni mediji u Srbiji: vlasništvo i vlasnička transformacija, uređivački koncept, izbor kadrova, javni interes, Mediji na jezicima etničkih manjinskih grupa: način osnivanja, finansiranje, uređivačka koncepcija, zadovoljavanje komunikacionih potreba manjinskih naroda

Praktična nastava:

Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Literatura

Osnovna:

 1. Miroljub Radojković: Savremeni informaciono-komunikacioni sistemi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984. (125 -130)
 2. Rade Veljanovski: Javni RTV servis u službi građana, CLIO, Beograd, 2005. (21-29; 215-233)
 3. Rade Veljanovski: Osujećena medijska tranzicija, u zborniku: Pet godina tranzicije u Srbiji II, priredio Srećko Mihajlović, Fondacija «Fridrih Ebert», Beograd, 2006. (254-272)
 4. Snježana Milivojević: Televizija u tranziciji: od državne kontrole do divljeg tržišta, isit zbornik (272-286)

Dopunska:

 1. Rade Veljanovski: Demokratska i profesionalna transformacija medija, u zborniku: Uslovi i strategije demokratizacije, priredili Vučina Vasović i Vukašin Pavlović, Jugoslovensko udruženje za političke nauke i FPN, Beograd, 2004. (245-255)
 2. Prvoslav Plavšić, Miroljub Radojković, Rade Veljanovski: Ka demokratskoj radiodifuziji, Fondacija Soros, Beograd, 1993. (31-37; 50-60)
 3. Dušan Đurić: Novinarska enciklopedija, BMG, Beograd, 1997.
 4. Vodič kroz medije Jugoslavije, Agencija za istraživanje medija i odnosa sa javnošću, Beograd, 2001.
 5. Televizija u Evropi, Institut za otvoreno društvo, Beograd, 2005.

Ocena znanja

 • aktivnost u toku predavanja 10;
 • pismeni ispit 40;
 • kolokvijumi 30;
 • seminari 20